Koszyk 0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Naturalne Kosmetyki

Regulamin sklepu ELAMO od 04.01.2021ikonka regulaminu

§1. Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego ELAMO dostępnego pod adresem URL http://www.elamo.pl, który prowadzony jest przez firmę:

Elamo Elżbieta Pająk
Wysoka Głogowska 611A
36-061 Wysoka Głogowska
NIP: 8132213731
REGON: 387652211

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 8133199453, zwaną w niniejszym regulaminie jako 'Sprzedawca'

2. Definicje i terminy użyte w Regulaminie:

2.1. Klient - osoba fizyczna,  która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia w ramach Sklepu. Dla osób  fizycznych, które skończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia, wymagana jest zgoda przedstawiciela prawnego;
2.2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Witryny oraz usług dostępnych na Witrynie.
2.3. SprzedającyELAMO Elżbieta Pająk  z siedzibą w Wysoka Głogowska 36-061 , adres: Wysoka Głogowska 611A wpisany do ewidencji działalności gospodarczej od dnia 12 grudnia 2020 – właściciel sklepu ELAMO;
2.4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Internetowego ELAMO;
2.5. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.elamo.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać Zamówień;
2.6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży;
2.7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
2.8. Konto - baza danych przydzielana Klientowi po rejestracji na elamo.pl zabezpieczona loginem i hasłem, umożliwiająca Klientowi m.in. zapisanie i przechowywanie informacji o danych adresowych do wysyłki zamówień, prezentująca historię i statusy zamówień. Założenie Konta Klienta na Elamo.pl następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie przez użytkownika formularza rejestracyjnego udostępnianego na Witrynie, po wypełnieniu stosownych rubryk formularza oraz potwierdzeniu przez Klienta rejestracji i aktywowaniu konta poprzez kliknięcie na linku aktywującym konto przesłanym e-mailem do Klienta przez Sprzedajacego.
2.9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ELAMO Elżbieta Pająk, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
2.10. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
2.11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
2.12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią  zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Cena do końca realizacji Zamówienia nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

 

§3. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego ELAMO

3.1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
3.2. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podczas składania zamówienia lub w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów lub zachowań godzących w dobre imię Sprzedającego.

3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
d) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
e) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla ELAMO Elżbieta Pająk;
f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

3.5. Obsługa sklepu internetowego dostępna jest dla użytkowników wyłącznie w dni robocze, w godzinach: 9:00-17:00 oraz w soboty od 10:00-14.00.

§4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy w dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka - "Dodaj do Koszyka".
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) nazwy przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) adresu dostawy
d) wybranej metody dostawy,
e) wybranej formy płatności,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest zapoznanie się i dokonanie akceptacji treści Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (ang. check box)
4.6. Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone w po godz. 14.00 oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ELAMO Elżbieta Pająk Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, potwierdzającej złożenie Zamówienia.
4.10. Prawidłowe dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie karty produktu. W przypadku niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.
4.11. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§5. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, za pośrednictwem firmy Poczta Polska
5.2. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym powinna wynosić od 1-3 dni roboczych liczonych od momentu złożenia zamówienia  lub wpłynięcia opłaty na konto za złożone zamówienie w naszym sklepie.
5.2. Jeżeli NESTAR Daniel Pająk nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności Towaru będącego przedmiotem umowy, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, poinformuje o tym fakcie Klienta i w przypadku gdyby uzyskał jakąkolwiek płatność za zamówiony Towar zwróci całą otrzymaną od Klienta kwotę.
5.3. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności dostawcy, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

§6. Ceny i metody płatności

6.1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich.
6.2.  Klient ma możliwość uiszczenia płności:

a) przelewem bankowym przed dostawą na numer konta bankowego Santander Consumer Bank S.A.: 10 1910 1048 2678 9341 1390 0001
Brak otrzymania płatności na rachunek ELAMO Elżbieta Pająk, Wysoka Głogowska, 36-061 Wysoka Głogowska w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego podany w Zamówieniu..
6.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
6.4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

§7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

7.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów odesłania Towaru).

7.2.. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.

7.3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub pod linkiem "Wzór formularza odstąpienia od umowy".  Nie ogranicza to uprawnienia Klienta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

7.4.  W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@elamo.pl. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: ELAMO Elżbieta Pająk, Wysoka Głogowska 611A, 36-060 Wysoka Głogowska. Do zachowania 14 - dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi poprzez wiadomość e-mail (podany przy zawieraniu Umowy sprzedaży) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Klienta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8. Jeżeli Klient wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.9. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

7.10. Zwracane Towary należy odesłać na adres: ELAMO Elżbieta Pająk, Wysoka Głogowska 611A, 36-060 Wysoka Głogowska

 7.11. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

7.12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.13. ELAMO dodatkowo gwarantuje 100% satysfakcję z zakupionego towaru. Klient może rozpakować i sprawdzić produkt. W przypadku rezygnacji bądź niezadowolenia z otrzymanego towaru gwarantujemy zwrot poniesionych kosztów (poza bezpośrednim kosztem odesłania Towaru). Zwracany produkt nie powinien jednak wskazywać znacznego zużycia.

7.14. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§8. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad.

8.2. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub - niezależnie - z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.

8.3. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi w listownie na adres: ELAMO Elżbieta Pająk, Wysoka Głogowska 611A, 36-060 Wysoka Głogowska lub za pomocą wiadomości e-mail na adres:sklep@elamo.pl z dopiskiem „reklamacja”. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru.

8.4. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.

8.5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klienta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

b. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

8.6. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

8.7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: ELAMO Elżbieta Pająk, Wysoka Głogowska 611A, 36-060 Wysoka Głogowska

8.8. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8.9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

9.1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ELAMO.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

9.2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

9.3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą;

9.4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”;
 Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§10. Dane osobowe

10.1. Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu..
10.2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest firma ELAMO Elzbieta Pająk. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
10.3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: sklep@elamo.pl
10.4.Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:

a) w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów ze Sklepu - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu;
b) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
c) jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili;
d) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
e) w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.

10.5. Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
10.6. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.
10.7. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.
10.8. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Sklep zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu Web application firewall (WAF) oraz systemu zabezpieczeń przed atakami typu DDoS, wysokiego poziomu szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych.
10.9. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

§11. Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu dotyczą również zarejestrowanych Klientów, którzy w przyszłości będą dokonywać zakupów.
11.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Klienta.
11.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez: administratorów serwerów pocztowych Klienta wskazanych w formularzu jako adres kontaktowy lub oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta.
11.4.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.  
11.5.Informacje dodatkowe:

a) Zamówień można dokonywać również telefonicznie (515 249 835) .
b) Dane do Przelewu: ELAMO Elżbieta Pająk, Wysoka Głogowska 611A, 36-060 Wysoka Głogowska, nr konta: 76 1090 2750 0000 0001 4727 7486

11.6. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują od dnia 04.01.2021 r.

 

Załącznik nr. 1 do Regulaminu

Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ELAMO Elżbieta Pająk
Wysoka Głogowska 611A
36-061 Wysoka Głogowska

Kontakt:
Tel. 515 249 835
sklep@elamo.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (lista towarów):

 

Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*):    
Imię i nazwisko konsumenta:    
Adres konsumenta:

 

Podpis konsumenta:
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)    
Data:    

(*) Niepotrzebne skreślić.

Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisów, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przekazywanie, przesyłanie czy też umieszczanie na innych stronach www. elementów niniejszej strony internetowej, bez zgody jej właściciela i autora jest zabronione. Wszelkie naruszenia stanowią czyny niedozwolone i będą ścigane na drodze postępowania karnego oraz cywilnego, zgodnie z art. 267 Kodeksu karnego, art. 24 i 25 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 116 i nast. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych